Religinė bendruomenė „Jono Pauliaus II piligrimai“

Religinė bendruomenė „Jono Pauliaus II piligrimai“ naujai susikūrusi bendruomenė iš Kauno arkivyskupijos Jono Pauliaus II piligrimų centro savanorių iniciatyvos. Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus SJ patvirtinta dekretu 2015 m. sausio 28d. 
Oficialiai įregistruota Lietuvos respublikos juridinių asmenų registro centre 2015 m. vasario 24d. 

Religinė bendruomenė „Jono Pauliaus II piligrimai“ (toliau – Bendruomenė) yra privati Kristaus tikinčiųjų asociacija, turinti juridinio asmens statusą. Bendruomenės teisinė forma yra tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija. Bendruomenė remiasi Romos Katalikų Bažnyčios mokymu ir veikia vietos vyskupo priežiūroje. Bendruomenė veikia vadovaudamasi Kanonų teisės kodeksu, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais bei įstatais. Bendruomenės dvasingumo, tarnystės ir kiti klausimai reglamentuojami Bendruomenės statute. Bendruomenė turi teisinį, organizacinį, ūkinį ir finansinį savarankiškumą. Bendruomenė turi antspaudą ir sąskaitą banke.
            Pagrindinis bendruomenės tikslas yra, dalyvaujant katalikų bažnyčios sielovadoje, pagelbėti žmogui susitikti su Dievu, ypač drauge meldžiantis, vykstant į piligrimines keliones ar savanoriaujant. Bendruomenės misija yra padėti žmogui Evangelijos dvasioje įgyvendinti savo pašaukimą – mylėti.  Bendruomenė savo veikla siekia:

 • padėti žmogui atrasti savo pašaukimą;
 • ugdyti sąmoningą, atsakingą, mylintį žmogų šeimoje, visuomenėje ir Bažnyčioje;
 • skleisti krikščioniškąsias vertybes – sveikos ir brandžios asmenybės pamatą;
 • ypatingą dėmesį skirti jauno žmogaus palydėjimui į Bažnyčią;
 • Bendruomenės veiklos rūšys:
  piligriminių kelionių organizavimas Lietuvoje ir užsienyje;
 • piligrimų sielovada ruošiantis kelionėms ir grįžus iš jų;
 • savanorystės tarnystė įvairiuose krikščioniškuose renginiuose, atlaiduose, festivaliuose, žygiuose, pamaldose ir kitur;
 • savanorių sielovada, koordinavimas ir rūpinimasis jais;
 • reguliarios pamaldos jaunimui ir šeimoms;
 • individualus konsultavimas: savanorystės, piligriminių kelionių, krikščioniškų renginių klausimais;
 • krikščioniškasis ugdymas, dvasinis palydėjimas;
 • bendruomenės formavimas ir narių ugdymas;
 • kita pastoracinė, evangelizacinė veikla;
 • bendradarbiavimas su kitų konfesijų krikščionimis.

Religinės bendruomenės J.P.II piligrimai įsipareigoję nariai 2019

1. Danguolė Lingienė
2. Matas Inkėnas
3. Jonė Rimavičiūtė
4. Ingrida Kriaučionytė
5. Darius Ulinskas
6. Kristė Skaudaitė
7. Jonė Širvaitytė
8. Laura Urbanavičiūtė
9. Ieva Gaižauskaitė
10. Rūta Godliauskaitė
11. Beatričė Stanaitytė
12. Justina Daugalaitė
13. Paulius Juškaitis
14. Mintautė Juškytė
15. Tadas Budrevičius
16. Eivyda Juškytė
17. Matas Česonis
18. Agnė Baltulionytė
19. Ieva Šiugždinienė
20. Ignas Šiugždinis
21. Mantas Kuraitis
22. Paulina Kuraitienė
23. Miglė Petrauskaitė
24. Urtė Dubininkaitė

25  Indre Jakštaitė

26 Gabrielė Macežinskienė 

27 Karolis Macežinskas

28 Irmantas Ramanauskas

29 Arūnė Ramanauskienė

30 Ieva Stadalininkaitė

31 Marius Eitminavičius

32 Karolina Butkevičiūtė

33. Andrius Kotkis

34. Rimantas Andriulevičius

 

Neįsipareigoję J.P.II piligrimai

Nr. Vardas pavardė
1 Onutė Eigirdaitė
2.        Vytautas Tauras
3 Svajūnė Juškienė
4 Jaunutis Juškys
5.       Kasparas Inkėnas
6 Giedrė Andriulevičienė
7. Greta Vekterytė
8. Liepa Žukauskaitė
9 Agnietė Čisler
10 Miglė Nagelytė
11 Jokūbas Malinauskas
12 Justas Česonis